slider-3-bg

BE A LEADER, NOT A FOLLOWER...

slider3
deal-d

ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj në ngritjen e sistemeve të menaxhimit të cilësisë (SMC) në ndërmarrjet e tyre sipas ISO 9001:2015.  Ky është standardi më i suksesshëm botëror që adreson praktikat më të mira në zbatimin e sistemeve të cilësisë i bazuar në parimet e përmbushjes së kënaqësisë së klientit dhe përmirësimin e vazhdueshëm.

ISO 14001 Sistemi i Menaxhimit Mjedisor

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj në ngritjen e sistemeve të menaxhimit të mjedisit (SMM) në ndërmarrjet e tyre sipas ISO 14001:2015.  Ky standard ndërkombëtar paraqet kornizën që një organizatë duhet të ndjekë në zbatimin e një sistemi efikas të menaxhimit mjedisorë, duke ndërtuar një strukturë për menaxhimin e aspekteve mjedisore.

ISO 22000 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore

INOVA Consulting ofron shërbime të specializuara klientëve të saj në ngritjen e sistemeve të menaxhimit të sigurisë ushqimore (SMSU) në ndërmarrjet e tyre sipas ISO 22000:2005.  Ky standard zbatohet kur një organizatë në zinxhirin ushqimor duhet të tregojë aftësinë e saj për të kontrolluar rreziqet e sigurisë ushqimore duke siguruar se ushqimi është i sigurt në kohën e konsumit njerëzor.

ISO/IEC 27001 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informatave

INOVA Consulting ofron shërbime konsulente për klientët e saj në ngritjen e Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë së Informatave (SMSI) sipas ISO/IEC 27001:2013.
Ky standard specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen e SMSI në kontekstin e organizatës dhe përfshin kërkesat për vlerësimin dhe trajtimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit të përshtatura nevojave të organizatës.

Themeluar në vitin 2004 si degë e INOVA’s, Inova Consulting ofron shërbime dhe produkte të kualitetit të lartë. Inova Consulting njihet jo vetëm për cilësinë e shërbimeve të konsulencës dhe trajnimeve që ofron, por edhe për llojllojshmërinë e shërbimeve të specializuara që posedon në portfolion e saj.

Përvojat e dëshmuar në shërbimet konsulente janë të gjëra dhe të ndryshme, duke u radhitur prej:

 • Ngritjen dhe dokumentimin e Sistemeve Menaxheriale sipas ISO standardeve si:
  • Sistemeve të Menaxhimit të Cilësisë sipas ISO9001,
  • Sistemeve të Menaxhimit Mjedisorë ISO 14001,
  • Sistemeve të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore ISO 22000,
  • ISO / IEC 17025 – Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë në laboratore (SMC)
  • ISO / IEC 27001 – Sistemet e Menaxhimit të Sigurimit të Informacionit (SMSI)
  • OHSAS 18001 – Sistemet e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (OHSAS)
  • ISO 50001 – Sistemet e Menaxhimit të Energjisë (SME)
 • Trajnimeve dhe moduleve të trajnimeve unike,
 • Ndihmës së drejtpërdrejtë tek klientët,
 • Aktiviteteve për përmirësim të cilësisë.
 • Konsulencë në fushën e planifikimit dhe administrimit të biznesit si dhe
 • Vlersimit të investimeve dhe aseteve.

KLIENTË TË KËNAQUR