Shërbimet

Inova Consulting është lider në tregun Kosovarë në fushën e konsulencës menaxheriale, e cila ofron shërbime të specializuara për klientët e saj (Komunitetin e Biznesit dhe Institucionet Publike) përmes shërbimeve të konsulencës, asistencës së drejtpërdrejtë dhe trajnimeve në fusha të ndryshme të administrimit të biznesit.

 

I. KONSULENCË NË FUSHËN E SISTEMEVE MENAXHERIALE SIPAS ISO STANDARDEVE SI:

 • ISO 9001 – Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë (SMC)
 • ISO 14001 – Sistemet e Menaxhimit të Mjedisit (SMM)
 • ISO 22000 – Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore (FSMS)
 • HACCP – Analiza e Rreziqeve dhe Kontrolli i Pikave Kritike
 • ISO/IEC 17025 – Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë në laboratore (SMC)
 • ISO/IEC 27001 – Sistemet e Menaxhimit të Sigurimit të Informacionit (SMSI)
 • OHSAS 18001 – Sistemet e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (OHSAS)
 • ISO 50001 – Sistemet e Menaxhimit të Energjisë (SME)
 • CE markën
 • Trajnime
 • Këshillime të drejtpërdrejta (Coaching), dhe
 • Iniciativa të përmirësimit të cilësisë.

 

II. AUDITIME TË CILËSISË

 • GAP Analizë
 • Auditime të Brendshme
 • Auditime para-certifikuese
 • Auditime të furnitorëve apo nënkontraktorëve

 

III. KONSULENCË NË FUSHAT E PLANIFIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË BIZNESIT

 • Planifikim Strategjik
 • Plane biznesi
 • Plane investive
 • Këshillime të drejtpërdrejta (Mentorim)

IV. TRAJNIMET

Ne ofrojmë paraprakisht module trajnimi dhe programe të trajnimit të përshtatura për klientët tanë me anë të:

 • kurse trajnimi,
 • shërbimet e lehtësimit dhe
 • Këshillime të drejtpërdrejta.

 

V. VLERËSIMI I ASETEVE DHE INVESTIMEVE

 • vlerësimin e pronave
 • Vlerësimin e Investimeve

 

Në Inova Consulting, ne kombinojmë përvojën praktike dhe analitike për të përkrahur klientët tanë në zgjidhjen e problemeve komplekse me të cilat ballafaqohen gjatë aktiviteteve të tyre.

Ekipi ynë i ekspertëve përbëhet nga profesionist të certifikuar ndërkombëtarisht, të cilët njohin problemet dhe vështirësitë afariste të  klientëve dhe ofrojnë zgjidhje të përshtatshme dhe efikase .