Participating in 2018 Annual Meeting and CMC International Conference of Management Consultancy in Milan

16-17 & 18-19.10.2018

Together with Jehona Lluka, Participating on behalf of Business Consultants Council – BCC in the 2018 Annual Meeting 16-17 October and 6th CMC International Conference of Management Consultancy in Milan, Italy between 18 to 19 October.
The theme of the Conference focuses on “Making a Sustainable World”, leveraging creative thinking, digital revolution and innovation.

A stunning presentation by Jehona B. Lluka during the Annual Meeting for the BCC and consultancy sector in Kosova.

A great opportunity created for BCC and our consultancy sector through my participation in the accredited training on ISO 20700:2017 Guidelines for Management Consultancy Services Training, enabling BCC for delivering accredited training.

BCC Kosova a proud member of ICMCI.

—————

Së bashku me Jehona Llukën, duke marr pjesë në emër të Këshillit të Konsulentëve të Biznesit – BCC në Takimin Vjetor 16-17 Tetor 2018 dhe Konferencën e 6-të Ndërkombëtare të Konsulencës Menaxheriale – CMC në Milano, Itali midis 18 dhe 19 tetorit.
Tema e Konferencës përqëndrohet në “Bërjen e një Bote të Qëndrueshme”, duke nxitur mendimin krijues, revolucionin dixhital dhe inovacionin.

Një prezantim i shkëlqyer gjatë takimit vjetor nga Jehona për BCC dhe sektorin e konsulencës në Kosovë.

Një mundësi e mrekullueshme e krijuar për BCC dhe sektorin tonë të konsulencës përmes pjesëmarrjes time (dhe akreditimin) në trajnimin e akredituar në ISO 20700: 2017 Udhëzimet për Shërbimet e Konsulencës Menaxheriale, duke i mundësuar BCC-së realizimin e trajnimeve të akredituara në këtë fushë.

BCC Kosova është një anëtare e denjë e ICMCI (Këshillit Ndërkombëtar të Instituteve të Konsulencës Menaxheriale).

ICMCI_1 ICMCI_2 ICMCI_3 ICMCI_4

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply