Participating in 2018 Annual Meeting and CMC International Conference of Management Consultancy in Milan

16-17 & 18-19.10.2018

Together with Jehona Lluka, Participating on behalf of Business Consultants Council – BCC in the 2018 Annual Meeting 16-17 October and 6th CMC International Conference of Management Consultancy in Milan, Italy between 18 to 19 October.
The theme of the Conference focuses on “Making a Sustainable World”, leveraging creative thinking, digital revolution and innovation.

A stunning presentation by Jehona B. Lluka during the Annual Meeting for the BCC and consultancy sector in Kosova.

A great opportunity created for BCC and our consultancy sector through my participation in the accredited training on ISO 20700:2017 Guidelines for Management Consultancy Services Training, enabling BCC for delivering accredited training.

BCC Kosova a proud member of ICMCI.

—————

Së bashku me Jehona Llukën, duke marr pjesë në emër të Këshillit të Konsulentëve të Biznesit – BCC në Takimin Vjetor 16-17 Tetor 2018 dhe Konferencën e 6-të Ndërkombëtare të Konsulencës Menaxheriale – CMC në Milano, Itali midis 18 dhe 19 tetorit.
Tema e Konferencës përqëndrohet në “Bërjen e një Bote të Qëndrueshme”, duke nxitur mendimin krijues, revolucionin dixhital dhe inovacionin.

Një prezantim i shkëlqyer gjatë takimit vjetor nga Jehona për BCC dhe sektorin e konsulencës në Kosovë.

Një mundësi e mrekullueshme e krijuar për BCC dhe sektorin tonë të konsulencës përmes pjesëmarrjes time (dhe akreditimin) në trajnimin e akredituar në ISO 20700: 2017 Udhëzimet për Shërbimet e Konsulencës Menaxheriale, duke i mundësuar BCC-së realizimin e trajnimeve të akredituara në këtë fushë.

BCC Kosova është një anëtare e denjë e ICMCI (Këshillit Ndërkombëtar të Instituteve të Konsulencës Menaxheriale).

ICMCI_1 ICMCI_2 ICMCI_3 ICMCI_4

Butrint Batalli – completed CMC-Global ISO 20700:2017 Guidelines for Management Consultancy Services Training in Milan, Italy

15.10.2018

Millano, Itali

Pas pjesëmarrjes këtë javë në trajnimin “ISO 20700:2017 Udhëzimet për Shërbimet e Konsulencës Menaxheriale” të organizuar nga ICMCI / CMC-Global në Milano – Itali, Partneri Menaxhues i INOVA Consulting z. Butrint Batalli ka marr titullin e Trainerit të Akredituar. Me këtë përcaktim tani e tutje ne në Kosovë mund të ofrojmë trajnimin e akredituar në emër të BCC (Këshillit të Konsulentëve të Biznesit) për konsulentët tanë menaxherial dhe më gjerë.

BCC vazhdon të fuqizohet më tej me mundësinë për të ndihmuar anëtarët tanë CMC dhe konsulent menaxherial duke e avancuar dhe sjellë konsulencën menaxheriale në një nivel tjetër si dhe duke kontribuar në mënyrë aktive në ICMCI (tani si anëtar me të drejta të plota) në promovimin e standardeve më të larta të profesionit të konsulencës.

——————

This week  Butrint Batalli (Managing Partner and Lead Consultant of INOVA Consulting) has participated in the ICMCI / CMC-Global “ISO 20700:2017 Guidelines for Management Consultancy Services Training” in Milan, Italy and successfully achieved the title of Accredited Trainer. Through this designation now we  can proudly provide the accredited training on behalf of BCC Kosova for our management consultants and beyond.

BCC continues to be further empowered with the opportunity to assist our CMC and MC members taking management consultancy services to another level and contributing actively to ICMCI in promoting highest standards of our profession.

ICMCI_Training_1 ICMCI_Training_2 ICMCI_Training_3

CREATIVE certifikohet me sukses me ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

08/10/2018

Pas një pune të suksesshme të konsulencës së ofruar nga ekipi i ekspertëve të INOVA Consulting në ngritjen e Sistemit të Integruar të Cilësisë, Mjedisit dhe Sigurisë në Punë në CREATIVE, javë më parë  Creative me sukses është certifikuar dhe ka kaluar auditimin e jashtëm nga Trupa Certifikuese me renome botërore TUV Austria.
Me kënaqësi ju informojmë se klienti dhe bashkëpunëtori ynë CREATIVE nga Gjakova ka certifikuar sistemin e integruar të saj për në përputhje me PAS 99:2012, sistemin e cilësisë sipas ISO 9001:2015, sistemin mjedisor ISO 14001:2015 dhe sistemin e sigurisë dhe shëndetit në punë sipas OHSAS 18001:2007.

Vlenë të cekët se Creative SH.P.K. si prodhues i veshmbathjeve të tekstilit është e specializuar në ofrimin e shërbimeve të fasonerisë për rrobat e punës, përkatësisht të xhaketave, pantallonave, mbajtësve, mantelave, etj.

Përgëzojmë ekipin e CREATIVE për rezultatet e arritura, për punën e palodhshme dhe përkushtimin në cilësi.

INOVA Consulting mbështetës i fuqishëm i komunitetit të biznesit.
Mendo cilësinë e shërbimit, zgjedh INOVA Consulting.

creative_ks Creativeks